Nasledno i porodično pravo

Advokat Nikola Travica veliki je zagovornik medijacije i mirenja bračnih i vanbračnih partnera, pre svega u interesu zaštite deteta, jer smatra da je uzajamna tolerancija najbitnija za opstanak svakog odnosa u društvu, pa tako i između supružnika. Veliki otpor pruža diskriminaciji po bilo kom osnovu, kao i svim vidovima nasilja.

Pored prethodno navedenog pruža pravnu zaštitu u bračnim i porodičnim odnosima, usmene i pismene pravne savete i zastupa stranake u postupku razvoda braka, sastavlja tužbe radi razvoda braka, samostalnog vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava, zakonskog izdržavanja ili izmene odluke o visini zakonskog izdržavanja (alimentacija), uređenja načina viđanja dece ili izmene odluke o načinu viđanja dece. Sastavlja predloge za sporazumni razvod braka i deobe bračne i vanbračne imovine, poništaja braka…

 Posebnu pažnju advokat posvećuje sačinjavanju testamenata, priznavanju vlasništva putem testamenta, osporavanju testamenta i vođenju ostavinskih postupaka.

U mnogim predmetima u dosadašnjem radu primenjivao je institut nužnog nasleđivanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, zakonskog nasleđivanja…

Usluge u oblasti naslednog prava advokata Travice obuhvataju sve vrste pravnih saveta i usluga u pogledu ostavinskog postupka, sastavljanje predloga za pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje stranaka u ostavinskom postupku, pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta, sastavljanje i čuvanje zaveštanja (testamenata).

 

Send this to a friend