Tabelarni pregled advokatske tarife

Krivični postupak – nagrada sa paušalom i započetim satom

Visina zaprećene kazne

Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca

 (t. br. 1)

Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljiv razgovor sa osumnjičenim u pretkriv. post. pred OUP

Žalba (okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca) ponavljanje kriv. post., zaht. za zaštitu zakonitosti

Privatna tužba,krivična prijava,optužni akt,zahtev za sprovođenje istrage,prigovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, predlog za sporazum o priznanju, predlog za ukidanje pritvora, odgovor na žalbu ili predlog za ponavljanje, vanr. ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odlaganje izdržavanja ili uslovni otpust,odgovor na predlog za ponavljanje postupka, zahtev za rehabilitaciju, žalbe protiv rešenja o određivanju ili produživanju pritvora, sprovođenju istrage

Ostali podnesci

do 3 god.

18.000,00

9.750,00

33.000,00

16.500,00

8.250,00

preko 3 do 5

24.000,00

12.750,00

45.000,00

22.500,00

11.250,00

preko 5 do 10

31.500,00

16.500,00

60.000,00

30.000,00

15.000,00

preko 10 do 15

46.500,00

24.000,00

90.000,00

45.000,00

22.500,00

preko 15 god.

61.500,00

31.500,00

120.000,00

60.000,00

30.000,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečaj, upravni, upravni sporovi i
drugi postupci – procenjivi predmeti

Vrednost spora

Podnesak (t. br. 13)

Ročište

Ročište – odloženo

Žalba

do 750.000,00

9.000,00

10.500,00

6.000,00

18.000,00

od 750.000,01 do 1.500.000,00

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

od 1.500.000,01 do 3.000.000,00

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

od 3.000.000,01 do 6.000.000,00

22.500,00

24.000,00

12.750,00

45.000,00

od 6.000.000,01 do 12.000.000,00

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

od 12.000.000,01 do 24.000.000,00

37.500,00

39.000,00

20.250,00

78.000,00

od 24.000.000,01 do 48.000.000,00

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

od 48.000.000,01 do 120.000.000,00

45.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00

46.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00

24.000,00 +  15,00 na svakih započetih 300.000,00

90.000,00 + 60,00 na svakih započetih 300.000,00

od 120.000.000,01 do 300.000.000,00

52.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00

53.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00

26.100,00 + 15,00 na svakih započetih 900.000,00

104.400,00 + 60,00 na svakih započetih 900.000,00

preko 300.000.000,00

58.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00

59.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00

29.100,00 + 15,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 44.100,00

116.400,00 + 60,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 176.400,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa

Vrsta spora

Podnesak (t. br. 14)

Ročište

Ročište – odloženo

Žalba

Privredni prestupi

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

Sud časti pri Privrednoj komori

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

Prekršajni postupak pred policijom

22.500,00

24.000,00

14.250,00

54.000,00

Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom

25.500,00

27.000,00

14.250,00

54.000,00

Ostali prekršajni postupci

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Parnični i drugi postupci – neprocenjivi predmeti

Vrsta spora

Podnesak (t. br. 14)

Ročište

Ročište – odloženo

Žalba

Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

Ostali postupci pred državnim organom

19.500,00

21.000,00

11.250,00

39.000,00

Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom

22.500,00

24.000,00

14.250,00

54.000,00

Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom

 25.500,00

27.000,00

14.250,00

54.000,00

Zakonsko izdržavanje

6.000,00

7.500,00

4.500,00

12.000,00

Vršenje roditeljskog prava

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

Ostali sporovi pred Upravnim sudom

36.000,00

37.500,00

19.500,00

72.000,00

Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Sastavljanje ugovora, opštih akata i drugih isprava

Vrsta pravne radnje

Iznos

Procenjivi ugovori

 1,5% vrednosti ili tarifni broj 13

Neprocenjivi ugovori:

 Ortački ugovor

 30.000,00

 Ugovor o korišćenju zajedničke stvari

22.500,00

 Ugovor o posluzi

16.500,00

 Ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju

25.500,00

 Generalni (opšti) ugovori

30.000,00

Predugovori

22.500,00

 Ostali neprocenjivi ugovori

19.500,00

Izjave:

Zaveštanje

19.500,00

Punomoćje

13.500,00

 Ostale izjave

11.250,00

Statut ili osnivački akt privrednog subjekta ili drugog pravnog lica

30.000,00

 Ostali opšti akti privrednog subjekta ili drugog pravnog lica (pravilnici i dr.)

25.500,00

Opšti akti državnih organa ili organa lok. samouprave

37.500,00

Pojedinačni akti privrednih subjekata i drugih pravnih lica (odluke i dr.)

19.500,00

Pojedinačni akti držanih organa ili organa lok. samouprave

22.500,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Ostale radnje

Radnja

Iznos

Zastupanje više stranaka

uvećanje po 50% za svaku stranku

Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije

1.500,00

Dopisi, opomene, pregled i razgledanje spisa

50% tarifnog broja 1, 13 ili 14

Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost

20%  tarifnog broja 1, 13 ili 14

Pravni savet

usmeni 50%, pismeni 100% od tarifnog broja 1, 13 ili 14

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom