Naknada štete

Advokat Nikola Travica sastavlja tužbe, žalbe, odštetne zahteve, vansudska poravnanja, omogućavajući svojim klijentima da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i nadoknade nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu. Pored navedenog sastavlja sve vrste ugovora, uz pružanje pravnih saveta.

Angažovanjem advokata koji će zastupati vaše interese postižete da dobijete novčanu nadoknadu u slučajevima kada neko izvrši povredu prava drugog lica (oštećenog) u vidu prouzrokovanja bilo kog vida štete.

Ukoliko dođe do neispunjenja ugovornih obaveza, advokat Nikola Travica pruža usluge izmene ugovora, kao i poništavanja ugovora koji ne ispunjavaju zakonske uslove. Osim navedenog pruža i pravne usluge u ostalim sporovima povodom povrede odredaba Zakona o obligacionim odnosima i drugih zakona.

Kancelarija posreduje u ostvarivanju prava u oblasti naknade materijalne i nematerijalne i tu je da za Vas:

  • Pregleda celokupnu dokumentaciju,
  • Pribavi pravno-dokaznu dokumentaciju iz tužilaštva i drugih nadležnih organa,
  • Podnese odštetni zahtev osiguranju u Vaše ime,
  • Posreduje pred osiguranjem u ostvarivanju vaših prava u oblasti materijalne i nematerijalne štete koja vam po zakonu pripada,
  • Da svakome omogući naknadu u punom iznosu u sudskom postupku u skladu sa zakonom,
  • Zastupa Vaše interese pred nadležnim sudskim organima.
Send this to a friend