Imovinsko-pravni odnosi

Imovinsko – pravni odnosi su deo našeg pozitivnog prava sa kojim se građani najčešće sreću u svakodnevnom životu. Ova oblast prava regulisana je velikim brojem zakona i podzakonskih akata. Pravilna primena ovih propisa doprinosi pravnoj sigurnosti građana, dok, pogrešna primena ili ne primenjivanje propisa dovodi do gubitka poverenja u organe države.

U delokrugu rada advokata Nikole Travice su sve vrste imovinsko pravnih sporova, gde vodeću ulogu imaju sporovi rešavanja vlasništva, vlasničke tužbe, utvrđivanje prava vlasništva, smetanje poseda, zaštita poseda, utvrđivanje prava službenosti i drugi sporovi iz oblasti stvarnog prava.

U ovoj oblasti advokat Nikola Travica

  • Sačinjava ugovore o kupoprodaji nepokretnosti
  • Proverava ugovore o kupoprodaji nepokretnosti
  • Pruža pravnu pomoć u procesu kupoprodaje nepokretnosti
  • Sačinjava ugovore o zakupu poslovnog i stambenog prostora, kao i ugovore o upravljanju i održavanju objekata
  • Zastupa u procesu kupoprodaje nekretnina od investitora u procesu izgradnje
  • Sastavlja ugovore o izgradnji objekta i ugovore o zajedničkoj izgranji

 

Send this to a friend