Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu je način prestanka radnog odnosa. Pravo na otkaz ugovora o radu ima kako poslodavac, tako i zaposleni. Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca je dopušten kada postoje opravdani razlozi koji su u vezi sa radnom sposobnošću zaposlenog  ili u vezi sa ponašanjem zaposlenog. Kada otkaz daje zaposleni, on je obavezan da poslodavcu dostavi  isti u pisanom obliku i u otkaznom roku od najmanje 15 dana pre dana prestanka radnog odnosa.

Važeći Zakon o radu detaljno propisuje koji su to otkazni razlozi koje svaki poslodavac mora da ispoštuje da bi otkaz ugovora o radu bio zakonit. Pored otkaznih razloga koji se moraju ispoštovati, po zakonu poslodavac je obavezan da ispoštuje određenu proceduru. Otkaz ugovora o radu je način prestanka radnog odnosa. Pravo na otkaz ugovora o radu ima kako poslodavac, tako i zaposleni.

U slučaju otkaza ugovora o radu od strane zaposlenenog, on je obavezan da poslodavcu dostavi  isti u pisanom obliku, sa otkaznim rokom od najmanje 15 dana, sa tim što se opštim aktom ili ugovorom o radu može definisati duži otkazni rok, koji ne može biti duži od 30 dana.

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca je dopušten kada postoje opravdani razlozi koji su u vezi sa radnom sposobnošću zaposlenog  ili u vezi sa ponašanjem zaposlenog.

Zakonodavac je jasno propisao koji su to otkazni razlozi te poslodavac mimo sledećih otkaznih razloga zaposlenom ne može dati otkaz:

-ne ostvarivanje rezultata rada ili odsustvo potrebnog znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima zaposleni radi;

– pravnosnažna osuda za krivično delo na radu ili u vezi sa radom;

– slučaj da se zaposleni ne vrati na rad u roku od 15 dana od dana isteka roka mirovanja radnog odnosa ili da se ne vrati na rad nakon isteka neplaćenog odsustva kada jedan od roditelja ili usvojilac, hranitelj i staratelj odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života;

– u slučaju da zaposleni nesavesno ili nemarno izvršava radne obaveze;

– u slučaju zloupotrebe položaja ili prekoračenja ovlašćenja od strane zaposlenog

–  u slučaju necelishodnog i neodgovornog korišćenja sredstava rada;

– u slučaju korišćenja ili nenamenskog korišćenja obezbeđenih sredstva ili opreme za ličnu zaštitu na radu;

– u slučaju da zaposleni učini drugu povredu radne obaveze što mora prethodno biti utvrđeno opštim aktom, odnosno ugovorom o radu;

-u slučaju da zaposleni neopravdano odbije da obavlja poslove i izvršava naloge poslodavca;

– u slučaju ne dostavljanja potvrde o privremenoj sprečenosti za rad, odnosno ne dostavljanja potvrde lekara koja bi sadržala i vreme očekivane sprečenosti za rad, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad ili u slučaju teže bolesti u roku od tri dana od dana prestanka razloga zbog kojih je zaposleni bio onemogućen da dostavi potvrdu;

– u slučaju zloupotrebe  prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;

– u slučaju dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno upotrebe alkohola ili drugih opojnih sredstava dok traje radno vreme, što je imalo ili moglo da ima uticaj na obavljanje posla;

– u slučaju davanja netačnih podataka koji su bili odlučujući za zasnivanje radnog odnosa;

– u slučaju odbijanja zaposlenog koji radi na poslovima sa povećanim rizikom da bude podvrgnut oceni zdravstvene sposobnosti;

– u slučaju ne poštovanja  radne discipline propisane aktom poslodavca, a posebno nepoštovanjem radne discipline će se smatrati ukoliko zaposleni odbije da se podvrgne odgovarajućoj analizi u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi o trošku poslodavca radi utvrđivanja da li postoje zloupotrebe u vezi sa pravom na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad ili zloupotebe sa alkoholom, drogama i drugim psihoaktivnim supstnacama;

– u slučaju da usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena nema više potrebe za obavljanjem određenog posla ili kada dođe do smanjenja obima posla;

– u slučaju da zaposleni odbije da zaključi aneks ugovora, u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok da se izjasni na navode iz upozorenja. U upozorenju poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje.

Kada poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom zbog smanjenja obima  posla ili ako je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestala potreba za obavljanjem određenog posla ili je došlo do smanjenja obima posla, poslodavac ne sme na tom radnom mestu da zaposli drugo lice.

Ugovor o radu otkazuje se u formi rešenja, u pisanom obliku i obavezno mora da sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku, a poslodavac ima obavezu da zaposlenom isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je ovaj ostvario do dana prestanka radnog odnosa u roku od 30 dana od dana prestanka.

Send this to a friend